stadgar


STADGAR FÖR PASSKLUBBEN SKEIÐ

§ 1 Namn 
Passklubben Skeið är en rikstäckande intresseförening inom Svenska Islandshäst Förbundet. Föreningens hemort är ordförandens. Föreningen skall följa SIFs stadgar.

§ 2 Ändamål
Föreningen är ideell med syfte:
Att verka för ökad kunskap om passridning, samt verka för utbildning, träning och tävling av gångarten pass.
Verka för att utveckla sund och god passridning med hästens välbefinnande i centrum.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen medges den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att efterleva dess stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. Huvudmedlem är den som via föreningen även betalar Svenska Islandshästförbundets SIF:s medlemsavgift.  Stödmedlem är den som endast betalar Passklubben Skeiðs avgift och som är huvudmedlem i annan lokalförening. Junior är en person t.o.m. det kalenderår hon/han fyller 18 år. Familjemedlem är en person boende på samma adress som en seniormedlem.
Medlem kan uteslutas ur föreningen, om medlemmen i fråga har handlat i uppenbar strid mot föreningens stadgar. Ett sådant beslut fattas av föreningens årsmöte med minst 2/3 majoritet. Har medlemsavgiften inte erlagts före sista förfallodag upphör medlemskapet att gälla.

§ 4 Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften för nästföljande år fastställs av föreningens årsmöte. Medlemsavgift förfaller till betalning vid februari månads utgång. Nya medlemmar skall betala hela årsavgiften när helst under året inträde i föreningen sker.

§ 5 Organisation
Föreningens verksamhetsår räknas per kalenderår. Under verksamhetsåret håller föreningen det antal möten den själv bestämmer.

§ 6 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse bestående av lägst 5 och högst 7 ledamöter och lägst 1 och högst 2 suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande. Hälften av ledamöterna väljs varje år. Verksamheten granskas av revisor vald av föreningsårsmötet.

§ 7 Årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till föreningens årsmöte samt övriga medlemsmöten sker genom kallelse på föreningens hemsida och via mail, senast 14 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt, med det antal medlemmar som efter kallelse i vederbörlig ordning infunnit sig.


 Dagordningen skall omfatta följande punkter:
a) Mötets öppnande
b) Godkännande av föredragningslista
c) Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
d) Val av ordförande att föra förhandlingarna
e) Anmälan av styrelsens val av sekreterare
f) Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
g) Behandling av verksamhetsberättelsen
h) Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
k) Val av ordförande, kassör, sekreterare samt ev ledamöter och suppleanter på två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år.
l) Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år
m) Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa
n) Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
o) Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år
p) Motioner till riksårsmöte
q) Övriga i förväg anmälda frågor
r) Övrig information
s) Mötets avslutande
 
Beslutanderätt tillkommer varje medlem inom föreningen som uppnått 12 års ålder. Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Förslag till årsmötet, att behandlas under övriga frågor, skall vara föreningsordförande tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Dessa förslag samt förslag från styrelsen skall hållas tillgängliga för alla medlemmar i föreningen. Protokoll från föreningsårsmöte samt röstlängd skall årligen insändas till SIF:s kansli.

§ 8 Firmateckning
Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig, eller på så sätt som styrelsen bestämmer. 

§ 9 Valberedningens arbetsuppgifter
Valberedningen har att i god tid före årsmötet genom kontakter med styrelse och medlemmar ta fram förslag på kandidater till ny styrelse, revisorer. Dessa förslag skall hållas tillgängliga för alla medlemmar.

§ 10 Stadgeändring
För bifall till stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt föreningsårsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande föreningsårsmöten, varav ett ordinarie, hållna med minst en månads mellanrum.

§ 11 Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas efter beslut på föreningsårsmöte med 2/3 majoritet. Kvarvarande tillgångar tillfaller Svenska Islandshäst Förbundet.

Stadgar antagna vid Årsmöte 2015-03-17